این سربازان

درخواست حذف این مطلب

آفرینش وهستی مطیع پروردگارند.

ابروباد ومه ومه وخورشید وهر جنبنده و نی به امر او و سربازاوست (فصلت11)

زمین وآسمان وهرچه که درآنهاست وبین آنهاست تحت امر خداست وهمگی سربازان خداهستند (سوره فتح7)

خداوند برای عزت بشر، همه ی بهایم ومخلوقاتش را مس انسان فرمود تا اورا به عنوان جانشین برگزیده اش تکریم کند ومنزلت و د قدسی اورا برای همه ی خلایق و فرشتگان مایه مباهات دانست.

درفصل تربیت وتحول بشر او سنت آزمایش برای امتیاز وارتقای مراتب را برایش درنظر گرفت ومرگ وحیات را بزرگترین ابزار امتیاز ی قرار داد.

وسیاست تنبیه وبلایا را نعمتی برای بازی و بازگشایی دریچه ی درک وفهم بشر قرار داد تا او به وجود چشم دل آگاه گردد.

همه ی قدرتها ونیروها را در دست جانشینان خود قرار داد ومس نمود تا اسباب ترقی همنوعان ودرک لذت وآسایش بشر فراهم گردد...

وقتی به زمین امر می کند می چرخد ومی گردد وبارور می شود ورونق می گیرد

ویا امرمی کند ای آسمان شو. دریده می شود

یاهنگامی که زمین را امر می کند تا قارون بلعیده شود

ویا هنگامی که امرکرد: ای دریا بشکاف . می شکافد و..

ویا هنگامی که به آتش امرمی کند تا سرد وسلام باشد

ویا هنگامی که به مردگان امر می کند که زنده باشید

تمام خواسته هایش شدنی است.هرچه بخواهد همان می شود

جان ومال ودل و آبرو وعزت ولذت وذلت بشر درتسخیراوست

اوکه به زنبوروحی می کند وبه باد امرمی کند تاخدمتگذار انسانیت باشد

می داند که چه کند تا پازل بزرگی و ف وکرامت انسان کامل گردد

دربرابر ا نش توانایی هیچ مقابله ای نیست.

وبرای حفاظت ازخواص و اهل باور انی از فرشتگان وآسمانیان وزمینیان گسیل می دارد تا حامی او باشند

حرف شنوی از خدا یاری اوست. حق طلبی هزینه هایی هم دارد وبردباری کفه ی دیگر حق طلبی است (سوره عصر)

خداوند م ع انی است که باورش دارند (حج28)

خداوند باورهای نیک وگفتار نیک ورفتار نیک انسان را به بهای گزاف وقیمت بسیار مطلوبی می د

همه ی انی که خدا را باوردارند ودرباورهایشان پایداری می کنند برای یاری شا ن فرشتگانی گسیل می شوند که نترسند وغصه نخورند (فصلت30)

واین گونه است که حتی باورهای خوش ما سربازان خدا هستند


حمیدرضاابراهیم زاده.

15دی1393

********

منابع وپانوشت ها

سرباز خدا

•آفرینش وهستی مطیع پروردگارند. ابروباد ومه وخورشید وهر جنبنده و نی به امر او و سربازاوست.

فصلت11

سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمین گفت خواه ناخواه بیایید گقتند ما فرمانبردارتوایم

انعام 73

فرمانروایی از آن اوست

مائده 17

از آن خداست فرمانروایی آسمانها و زمین

مائده 40

آیا ندانستی که ای فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست

و انعام 3

در آسمانها و زمین اوست که خداوند است

توبه 116وبروج 9

فرمانروایی آسمانها و زمین از ان خداست

بقره 107

آیا نمی دانی خدا فرمانروای آسمانها و زمین است

زمر 21

آیا ندیدی خدا از آسمان باران فرستاد و آن را چون چشمه سارهایی در زمین روان گردانیدآنگاه کشته های رنگارنگ برویاند

حجر22

بادهای آبستن کننده را فرو فرستادیم

اعراف57

و اوست که پیشاپیش رحمت خود را با دها را بشارت می فرستد

روم 46

بادهای مژده دهنده

بقره 164

ابرهای مس

نبا 13

ابرهای باران زا

جاثیه 13

رام ساخت آنچه در آسمانها و زمین است

حدید 1

خداوند را تسبیح می گویند هر آنچه در آسمان و زمین است

انبیا 79

کو هها را مس داوود گرد م و آنها و پرندگان با او تسبیح می گفتند

•زمین وآسمان وهرچه که درآنهاست وبین آنهاست تحت امر خداست وهمگی سربازان خداهستند/(سوره فتح7)

بقره 29

همه چیز در زمین و آسمان را برای شماآفرید

21 روم

همسرانی از جنس خودتان برایتان خلق کرد

22 بقره

زمین را فرش شما قرار داد

انعام 97

ستارگانن را برای شما راهنمایی در تاریکی قرار داد

یونس 67

شب راآرامگاه شما قرار داد

نحل 7

برایتان از میانتان همسری قرار داد

طاها 53

زمین را آرامگاه ما قرار داد

فرقان45

شب را پوشش شما کرد

غافر 61و قصص 73

شب و روز را برای شما قرار دادیم

ملک 23و سجده 9

برایتان گوش و چشم و دل قرارداد

یس 80

از درخت سبز آتش قرار داد

15 ملک

زمین را رام شما کرد

نحل 12

و مس شما کرد شب و روز و خورشید و ستارگان همه فرمانبردار امر اویند

ال عمران 83 وفرقان 2

هر چه در آسمانها و زمین است همه فرمانبردار اویند

129 ال عمران و 126 نسا

از آن خداست هر چه در آسمان و زمین است

ابراهیم 2

خ که هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست

24

هر چه در آسمانها و زمین است تسبیح گوی اویند

اسرا 44

هیچ موجودی نیست مگر آنکه او را به پاکی یاد کنند ولی شما ذکر و تسبیحشان را نمی فهمید

26 روم .و طاها 6

از آن اوست هر چه در آسمانها و زمین است و همه فرمانبردار اویند

•خداوند برای عزت بشر همه ی بهایم ومخلوقاتش را مس انسان فرمود تا اورا به عنوان جانشین برگزیده اش تکریم کند ومنزلت و د قدسی اورا برای همه ی خلایق و فرشتگان مایه مباهات دانست.

مومنین 14

فتبارک الله احسن الخالقین

تین 4